Nethours

Integrert med:

Visma

Hovedsiden > Priser > Nethours tjenesteavtale

Nethours tjenesteavtale

Sist oppdatert: 06.05.2008

Generelt

Tjenesteleverandøren/Leverandøren er Netmaking AS med org.nr 985 269 343, med den forretningsadresse som til enhver tid er registret på selskapet.

Kunden er en person, fysisk eller juridisk, som inngår denne avtale med Leverandøren og som Leverandøren forholder seg til. Bruker er Kunden selv, eller en person som av kunden er gitt tillatelse til å benytte Tjenesten i overensstemmelse med de rettigheter og plikter som følger av denne avtale.

Nethours Tjenesteavtale er denne avtale, de standardvilkår som fremgår på www.nethours.no, samt bestillingsskjemaet som kunden fyller ut for å få adgang til tjenesten.

Ved motstrid mellom avtalevilkår går de spesielle bestemmelser foran de generelle, slik at følgende rangordning avgjør hvilke bestemmelser som skal legges til grunn for tjenesteforholdet; 1) Bestillingsskjema, 2) Tjenesteavtalen og 3) Standardvilkår.

Avtalen er inngått når Kunden har avsendt korrekt utfylt bestillingsskjema eller på annen måte bestilt Tjenesten, og Leverandøren ved e-post bekrefter at en konto er satt opp. Leverandøren har rett til å avvise ethvert oppdrag, forutsatt at retten påberopes innen 3 virkedager etter at slik e-post bekreftelse ble sendt.

Tjenesten

Avtalen gir Kunden tilgang til Tjenesten hvor Bruker kan lagre og hente ut informasjon tilknyttet timelister, prosjekter og annen data som Tjenesten måtte lagre.

Ansvar

Leverandøren sitt ansvar er å drifte og vedlikeholde den fysiske tjenestemaskinen som benyttes, og programvaren som utgjør Tjenesten.

Leverandøren er ansvarlig for retting av feilsituasjoner som oppstår vedrørende drift av Tjenesten. Denne plikten gjelder kun dersom Bruker har fulgt de instrukser som gjelder vedrørende bruk av Tjenesten.

Tjenesten skal være i drift 24 timer i døgnet med unntak av nødvendige, eller varslede stopp for vedlikehold.

Avtaleperiode

Tjenesten er løpende og tidsubegrenset med minste varighet på 3 - tre - måneder.

Tjenesten vil løpende og automatisk bli fornyet for en nye avtaleperiode, og på ellers gjeldende vilkår, inntil korrekt oppsigelse av Tjenesten er innlevert jfr punktet «Oppsigelse». Oppsigelse påvirker ikke Kundens plikt til å betale for gjenværende del av eksisterende avtaleperiode, men medfører at ny avtaleperiode ikke påløper.

Rettigheter og åndsverk

Leverandøren har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger som stilles til rådighet for Brukeren. Kunden har bruksrett til Tjenesten iht. Tjenesteavtalen.

Kunden har rettigheter til de data som lagres av Bruker.

Priser

Tjenesten faktureres forskuddsvis for 12 måneder med mindre annet er avtalt.

Alle priser er oppgitt eksklusiv de til enhver tid gjeldende statlige skatter og avgifter.

Endring i priser og/eller vilkår

Alle priser, samt Tjenesteavtalens vilkår kan endres av Leverandøren med 3 måneders varsel, og uansett med 60 dagers varsel med virkning fra ny avtaleperiode. Kunden kan innen 30 dager fra slikt varsel ble avsendt si opp Tjenesten med virkning for fremtidige avtaleperioder. Kunden må uavhengig av prisendring eller oppsigelse betale ut inneværende avtaleperiode.

Stenging eller suspensjon

Ved manglende betaling eller etter oppsigelse eller suspensjon., vil Leverandøren nekte Kunden tilgang til Tjenesten.

Vedvarende mislighold av Tjenesteavtalens bestemmelser, over en periode på 30 dager, kan av Leverandøren forståes som en oppsigelse fra Kunden eller et vesentlig kontraktsbrudd, hvoretter Tjenesten avsluttes og informasjon slettes uten varsel. Kundens betalingsforpliktelser gjelder uansett ut gjeldende avtaleperiode.

Oppsigelse

Hver avtaleperiode løper fast, uten rett til oppsigelse for en periode på 12 måneder med mindre annet er avtalt. Kunden kan si opp avtalen inntil 30 dager før avtaleperiodens utløp. Oppsigelse etter dette tidspunkt medfører at en ny tilsvarende avtaleperiode påløper.

Oppsigelsen anses ikke som gyldig før denne er levert skriftlig og bekreftet av Leverandørens kontaktperson hos Kunden.

Ved oppsigelse av Tjenesten vil all informasjon på Leverandørens servere bli slettet.

Kunden må betale for Tjenesten ut avtaleperioden.

Ansvarsbegrensing

Leverandøren vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon
eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Leverandøren kan bare holdes ansvarlig for feil som skyldes grov uaktsomhet eller forsett.

Leverandøren holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett - bevisst eller ubevisst - skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt.

Leverandøren kan bare holdes ansvarlig for direkte økonomiske tap som rimeligvis kunne forutsees som en mulig følge av kontraktsbruddet. Det totale kravet kan ikke overstige kundens totale kostnader for Tjenesten i et år.

Lover

Punktenes titler i disse vilkårene er kun til hjelp og skal ikke tillegges juridisk betydning.
Partenes rettigheter og plikter bestemmes i sin helhet av norsk rett.

Tvister

Dersom partene ikke i minnelighet løser en tvist, kan sakedomstoler. Partene vedtar Oslo som verneting.

Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres
av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den
utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.